Czym jest WIG?

Czym jest WIG?

Z pewnością każdy z nas choć raz spotkał się z pojęciem WIG, które jest skrótem od nazwy: Warszawski Indeks Giełdowy. Obecnie jest to najdłużej notowany indeks giełdowy, jeśli weźmiemy pod

Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Jedną z najpopularniejszych i najstarszych firm ubezpieczeniowych w Polsce jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń. Jest to także spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym

Wymiana pośrednia

Wymiana pośrednia

Z czasem ludzkość zaczęła zauważać korzyści z wymiany pośredniej. Na czym ona polegała? W wymianie pośredniej dochodziło do zbycia produktu za inny, ale niekoniecznie na ten, który był danej osobie potrzebny. Następnie ten produkt był wymieniany na towar właściwy.

Wymianę pośrednią można opisać na przykładzie trzech kupców. Kupiec I chce wymienić się z kupcem II, który posiada płaszcz na wymianę. Kupiec II nie jest zainteresowany chlebem kupca I, więc ten dowiaduje się, jaki towar byłby mu potrzebny. Na tej podstawie kupiec I znajduje kupca III, który ma owy produkt, a jednocześnie chciałby go wymienić na chleb. W ten sposób kupiec I zyskuje towar, dzięki któremu dochodzi do wymiany z kupcem II.

Do wymiany pośredniej najbardziej nadawały się produkty, określane mianem łatwo zbywalnych. To właśnie one stają się najczęstszym środkiem wymiany. Na te właśnie towary panował największy popyt. Z czasem w ogólnej wymianie pojawiało się ledwie kilka, najbardziej powszechnych produktów, które pełniły niejako rolę pieniądza.

W różnych krajach istniały odmienne środki wymiany, takie jak cukier, tytoń. Jednakże w kolejnych latach podstawowymi środkami wymiany pośredniej były 2 metale: srebro i złoto. W ten sposób stały się jedynym narzędziem płatniczym.

Pieniądz plastikowy

Pieniądz plastikowy

Jednym z najbardziej powszechnych form pieniądza jest obecnie pieniądz plastikowy. Mianem tym określa się kartę debetową, płatniczą oraz kredytową. Karty te wydawane są przez każdy bank, na prośbę posiadacza rachunku bankowego. W ten sposób właściciel karty może dokonywać płatności bezgotówkowej. Każda taka operacja obciąża rachunek posiadacza i jego zawartość.

Pieniądz plastikowy posiada różne zabezpieczenia, dzięki którym ogranicza się dostęp przez osoby nieupoważnione. Jednym z takich zabezpieczeń jest indywidualny kod PIN, który należy wprowadzić podczas dokonywania płatności bezgotówkowej. PIN jest również niezbędny w przypadku wypłaty gotówki z bankomatu. Jest to kolejna zaleta plastikowego pieniądza, bowiem w każdej chwili można uzyskać dostęp do gotówki.

Dodatkowym zabezpieczeniem kart płatniczych jest możliwość ustalenia dziennego limitu dokonywanych transakcji. W ten sposób niemożliwe jest przekroczenie odpowiedniego progu. Jeżeli właściciel zauważy, że karta została skradziona lub zagubiona, ma możliwość zastrzeżenia jej. Wówczas żadna operacja nie jest wykonywana.

Dzięki kartom płatniczym istnieje możliwość dokonywania płatności w walucie obcej. W takiej sytuacji następuje przewalutowanie, zgodnie z aktualnym kursem. Warto jednak pamiętać, że niektóre funkcje kart płatniczych są dodatkowo płatne.

Zalety pieniądza

Zalety pieniądza

Wprowadzenia do obiegu pieniądza wyeliminowało wiele dotychczasowych problemów. Przede wszystkim nie występowała już niepodzielność towaru czy różne potrzeby kupców. Dzięki pieniądzom mogło za każdym razem dojść do wymiany. Ponadto rynek oparty na jednostkach pieniężnych umożliwił konsumentom porównywanie cen poszczególnych dóbr. Jest to korzystne również dla sprzedawców, ponieważ w ten sposób mogą określić wartość produktu w stosunku do kosztów jego wytworzenia. Na tej podstawie powstaje bilans zysków i strat, który jest głównym czynnikiem każdego, współczesnego przedsiębiorstwa.

W jaki sposób sprzedawane było złoto? Sprzedaż większości towarów odbywała się na podstawie ciężaru. Ta sama reguła dotyczy złota. Ma to jeszcze jedną zaletę: jednorodność tego metalu szlachetnego. Bez względu na długość i szerokość geograficzną, uncja złota jest tyle samo warta.

Wszystkie jednostki pieniężne opierały się na złocie lub srebrze. Dla przykładu: pierwotna postać amerykańskiego dolara stanowiła uncja srebra, która miała postać monety. Podobną postać miały inne jednostki pieniężne, takie jak franki czy marki. Złoto miało wówczas różną formę, zarówno sztabek, brył czy nawet wyspecjalizowanych przyrządów. Nie był istotny kształt złota, ale jego ciężar.

Początki bankowości

Początki bankowości
rejestracja giodo giodo rejestracja rejestracja giodo

Złoto było bardzo korzystnym, a jednocześnie wygodnym środkiem płatniczym, jednak i w jego przypadku istniało kilka wad. Problem dotyczył w szczególności dużych transakcji, do których należało posiadać większe ilości złota. Zarówno dla kupujących, jak i sprzedających było to nieporęczne rozwiązanie. Z czasem ustalono, że najlepszą opcją będzie magazynowanie złota. Wówczas właściciel dostałby kwit składowy, który upoważniałby go do wydania złota w dowolnym momencie. Usługa magazynowania nie byłaby jednak darmowa.

Coraz częściej zaczęto wykorzystywać owe kwity składowe, jako zapłatę za daną transakcję. Kwity składowe zaczęły stanowić odpowiedniki pieniądza. Było to bardzo wygodne rozwiązanie, dlatego stawało się coraz bardziej popularne. Warto jednak wspomnieć, że nie wszyscy chcieli korzystać z magazynowania złota i posiadania kwitów. Wówczas w celu wymiany towaru, należało posiadać samo złoto, zamiast kwitu składowego.

Rozwój pieniądza sprawił, że zaczęto zastanawiać się nad rezygnacją z banknotów na rzecz rachunków bieżących. Wówczas klient chcąc dokonać transakcji udaje się do swojego magazynu, w którym przechowuje pieniądze i wystawia polecenia, na podstawie którego magazyn przekazuje określoną kwotę do magazynu sprzedającego. Obecnie nazywane jest to czekiem.